Living. Data.

BGYS POLİTİKASI

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin ana teması; Kuruluşun hizmet verdiği sektöre yönelik; destekleme, sınıflandırma, teşvik, kayıt, denetim, izleme ve arşiv faaliyetlerinin sunumunda; insan, alt yapı, yazılım, donanım, vatandaş bilgileri, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

Bu doğrultuda BGYS Politikamızın amacı;
  • Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek ve uygulamak,
  • Bilgi varlıkları değerleri, güvenlik ihtiyaçları, zafiyetleri, varlıklara yönelik tehditlerin, tehditlerin sıklıklarının saptanması için yöntemlerin belirleyeceği çerçeveyi tanımlamak,
  • Tehditlerin; varlıklar üzerindeki gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik etkilerini değerlendirmeye yönelik bir çerçeveyi tanımlamak,
  • Risklerin işlenmesi için çalışma esaslarını ortaya koymak, hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentileri gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmek,
  • Tabi olduğu ulusal veya uluslararası düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak,
  • Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak,
  • Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayların etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak,
  • Optimum maliyetli bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek,
  • Kurum itibarını geliştirmek ve BGYS ile ilgili olarak personelin bilinç düzeyini arttırmak,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konusundaki sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi destekleyerek, bu sistem çerçevesindeki tüm yenilikler, değişimler ve gelişmeler hakkında tüm çalışanların ve paydaşların farkındalıkların artırılması.

Kalite Politikası

REISSWOLF Türkiye olarak aşağıdaki ilkeler Kalite Politikamız olarak belirlenmiştir.

Müşterilerimizin talep ve beklentilerini karşılayacak nitelikte kaliteli hizmet sunmak, satış öncesi ve sonrası teknik destek sağlayarak müşteri memnuniyetini arttırarak sürdürmek,

Hizmetlerimizin; müşteri taleplerine, ulusal ve uluslararası standartlara, kanun ve yönetmeliklere uygunluğunu sağlamak ve bu durumun sürekliliğini temin etmek,

Tüm çalışanlarımızın memnuniyetini gözeterek, süreçleri ile ilgili iyileştirme çalışmalarına katılımlarını sağlayacak şekilde kalite bilinciyle eğitmek ve yetkinliklerini arttırmak,

Faaliyetlerimizi sürdürürken, çevreyi ve doğal kaynakları korumak,

REISSWOLF Türkiye, Kalite Politikası çerçevesinde; risk merkezli düşünerek ve ortaya çıkan tüm fırsatları değerlendirerek, Kalite Yönetim Sistemi’ni ve dolayısıyla hem çalışma şartlarını hem de sunduğu hizmet kalitesini sürekli iyileştirmeyi hedeflemektedir.

Çevre Politikası

REISSWOLF Türkiye olarak aşağıdaki ilkeler Çevre Politikamız olarak belirlenmiştir.

Çevre duyarlılığımızın gereklerini yerine getirmek amacıyla; çevresel amaç ve hedeflerin periyodik olarak belirlenmesi, gerçekleştirilmesi ve düzenli olarak gözden geçirilmesi ile Çevre Yönetim Sistemi’nin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi sağlanacaktır.

Çevre konusunda, yükümlü bulunduğumuz tüm yasal mevzuata ve zorunluluklara uyulacaktır. Bu amaçla uygulamalarımız, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı çerçevesinde planlanacaktır.

Hava, su ve toprak kirliliğinin azaltılması ve önlenmesi amacıyla, proseslerimizin çevresel etkileri göz önüne alınacak ve mümkün olan en iyi teknolojiler kullanılacaktır.

Enerji, hammadde ve doğal kaynaklar mümkün olan en verimli şekilde kullanılacaktır.

Çalışanlarımıza çevre konusunda eğitimler vererek sorumluluk bilincini artırmayı hedefleriz.

Faaliyetlerimiz sırasında oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında azaltılması ve ayrıştırılması, geri dönüşüme kazandırılması ve en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesi sağlanacaktır.

Mümkün olan tüm faaliyetlerimizde sıfır atık prensibine uygun planlamalar yapılacaktır.

Çevresel etkileri azaltmak için hazırladığımız planlarımız ve koyduğumuz hedefler, kamuya ve paydaşlarımıza açık olacaktır.

Ürün ve hizmet tedarik ederken tedarikçilerimizin çevre politikaları göz önünde bulundurulacak; geri kazanılmış veya geri kazanılabilir ürünler kullanmaları teşvik edilecektir.

REISSWOLF Türkiye oluşturduğu çevre politikasıyla; kaynak tüketiminin azaltılmasını, atık oluşumunun azaltılmasını ve çevre bilincinin geliştirilmesini hedeflemektedir.